PROJECTS:

FORBIDDEN ZONE

Gallery

Галерия

08F5BEFB-8FFB-45EC-AFE3-3BD7D57030CA
A3C59601-0F39-4CDC-A973-36033F40C226
B8570B1A-39F3-44D2-A806-C1A8207CEC87

ЗАБРАНЕНАТА ЗОНА

Заповядайте в „Забранената зона”! Космос, видян през микроскопа на модния дизайнер и гемолог Нури Димитрова. Артистът ни приканва да се докоснем до свят извън привидния блясък на скъпоценните камъни. Кани ни заедно да извървим пътя от природата до един нов свят, видян през нейните очи.

 

През годините двете професии на Нури Димитрова, на дизайнер и оценител на диаманти, се преплитат и допълват. Раждат се различни проекти, които творецът представя в различни точки по света и у нас.
През 2011 година авторката на „Забранената зона” показва в София „Ревюто на кралиците”. В 10 миниатюри оживяват кралски сватбените рокли, вдъхновени от Лейди Даяна, Грейс Кели , японската принцеса Масако.

Любопитството към сватбените рокли неусетно я отвежда към друг проект. В Москва Нури Димитрова е на път да постави световен рекорд с реплика на венчалната рокля на Екатерина Велика, висока цели 4 метра, а заедно с шлейфа роклята достига дължина от 6 метра. Моделът предизвиква фурор на международния фестивал „История на костюма”, а мястото е московският театрален музей ”Бахрушин”.

В забранената зона артистът повежда публиката и при представянето на живата арт инсталация „Нурология”. В Националната художествена галерия се случва магия от звук, цвят и образ. Роклите са изработени изцяло от естествени материали, а моделите не шестват по модния подиум, а са
застинали като в картина. Тук за първи път Нури Димитрова се обръща към природата, която във философския смисъл на думата обхваща цялата Вселена.

Така се ражда проектът „Куин Би”, вдъхновен от живота на пчелите. Всяка една от 11-те рокли изобразява различно тяхно състояние, а 2 000 живи пчели пътуват от България до Виена, където в двореца „Палфи” е показана арт- инсталацията. С този проект Нури Димитрова кара австрийската
публика да се докосне до пречистващата сила на природата.

И някак естествено, отново вдъхновен от природата се ражда следващия проектблаготворителната изложба „Забранената зона”. Извън блясъка на диамантите творецът открива друг свят- Космосът на Нури. Всичко започва, когато под лабораторния микроскоп в отблясъците на брилянтите, тя открива изображения, които наподобяват Космоса. Откритият нов свят в скъпоценните камъни провокира въображението на твореца и така се раждат 20 фотоса, в които има „Лунен сън”, „Изгрев и Залез,
„Съзвездия”, „Звезден сън” и още безброй планети и галактики.
Нури Димитрова- дизайнер и гемолог: Първият път, когато видях първия кадър толкова много ми заприлича на Космоса, че си казах- това е Космосът! Това ме вдъхнови да направя и останалите картини. Това е един момент, просто трябва да хванеш момента.

Първоначалната идея е нейният Космос да бъде показан в обсерваторията на Алма матер, но идвайки тук разбира, че в момента се извършва ремонт. Така изложбата се приютява в централното фоайе на Софийския университет, а артистът решава да дари средствата от продажбата на своите фотографии за ремонт на обсерваторията, която сама по себе си също е произведение на изкуството.

Проф. Анастас Герджиков ректор на СУ” Свети Климент Охридски”: Видима е връзката между фотографиите и това, което бихме могли да видим в Космоса. В същото време наред с естетическата стойност, заради която бихме я приели, с радост я приехме, защото става дума и за дарение. Средствата от продажбата на тези произведения на изкуството ще отидат за поддръжката и ремонта на нашата астрономическа обсерватория, която е най-старата сграда, построена за университета и която е първата научна инфраструктура.
През 1897 г. са построени първите сгради на обсерваторията и оттогава досега нейната дейност не е прекъсвала.

Доц. д-р Евгени Овчаров- ръководител на Катедра "Астрономия" в СУ ”Свети Климент Охридски”: Ремонтът наистина е много дългоочакван, от 5-6 години. Наистина е важно сградите на обсерваторията да бъдат реставрирани, ремонтирани и да придобият този облик, който са имали и трябва да имат.
Доцент Овчаров е впечатлен от изображенията във фотографиите на Нури Димитрова и намира прилики с това, което учените наблюдават през телескопите в обсерваторията доц. д-р Евгени Овчаров- ръководител на Катедра "Астрономия" в СУ ”Свети Климент Охридски” :
Поглеждайки през телескоп или микроскоп ние виждаме микро или макро света, който в известен смисъл си приличат. Действително тези фотографии, които са правени през микроскоп на скъпоценни камъни, напомнят на астрономически обекти и явления, каквито наблюдаваме ние с телескопите.
И докато астрофизиците търсят екзопланети, които приличат на нашата планета, Нури Димитрова открива своята Земя в шлифовани, прозрачни брилянти от Ангола.

Нури Димитрова- дизайнер и гемолог: Искам да ви преведа през едно пътуване в„Забранената зона”. Картината, която виждате е планетата Земя в моите очи. В нея са използвани брилянти. Нури Димитрова продължава да търси под микроскопа си Планети, Звезди и Галактики, защото тя е прозряла, че истинската красота често се крие извън привидния блясък и в сърцевината на скъпоценния камък може да се открие цял Космос. Като истински артист тя вярва, че трябва да живеем живот без граници, да не спираме да мечтаем и да търсим нови светове.

Нури Димитрова- дизайнер и гемолог: Посланието е да надникнем отвъд лъскавата обвивка на диаманта и да можем да достигнем до Космоса!

FORBIDDEN ZONE

Welcome to the “Forbidden Zone” – the Cosmos seen through the microscope of fashion designer and gemologist Nuri Dimitrova. The artist invites us to explore a world beyond the apparent glamour of precious stones and embark on a journey from the natural world to an uncharted realm, as seen through her eyes.

Over the years, Nuri Dimitrova has intertwined her professions as both a designer and a diamond appraiser, which complement each other, and spark the creation of numerous projects that Nuri showcases in different parts of the world, as well as Bulgaria.

In 2011, the creator of the “Forbidden Zone” showcases “The Queens’ Fashion Show” in Sofia. This spectacular event brings to life ten exquisite miniatures of royal wedding gowns, drawing inspiration from iconic figures such as Lady Diana, Grace Kelly, and Japanese Princess Masako.

Fueled by her fascination with bridal gowns, Nuri Dimitrova embarks on a captivating new venture. In Moscow, she stands on the brink of achieving a remarkable feat: setting a world record with an exceptional replica of Catherine the Great's bridal gown. This awe-inspiring masterpiece measures 4 meters in height, and together with the train – the impressive length of 6 meters. Unveiled at the esteemed international festival "History of Costume," hosted by the Moscow Theatre Museum "Bakhrushin," this magnificent model becomes the talk of the town, causing a sensation among attendees.

In the forbidden zone, the artist guides the audience through an immersive experience with the live art installation “Neurology.” Here in the National Art Gallery, we can witness magic unfold through sound, color, and imagery. The dresses are entirely made of natural materials, and rather than striding upon the fashion runway, the models are suspended in time, frozen like living artworks. Here, for the first time, Nuri Dimitrova turns to nature, which, in the philosophical sense of the word, embraces the entirety of the Universe.
Thus, the project “Queen Bee” is born, inspired by the life of bees, with each of the 11 dresses depicting a different state of bees. Two thousand live bees travel from Bulgaria to Vienna, where the art installation is showcased at the Pálffy Palace. With this project, Nuri Dimitrova allows the Austrian audience to experience the purifying power of nature.

And naturally, inspired by Mother Earth once again, the next project is born—the charity exhibition “The Forbidden Zone.” Beyond the glimmer of diamonds, the creator discovers another world—the Cosmos of Nuri. It all begins when, under the laboratory microscope, she discovers images in the reflections of diamonds that resemble the Cosmos. The newly discovered world within the precious gemstones sparks the artist’s imagination, leading to the creation of 20 photographs featuring “Lunar Dream,” “Sunrise and Sunset,” “Constellations,” “Starry Dream,” and countless planets and galaxies.

Nuri Dimitrova - designer and gemologist: “The first time I saw the first image, it reminded me so much of the Cosmos that I said to myself, ‘This is the Cosmos!’ That inspired me to create the rest of the paintings. It’s a moment; you just have to seize it.”
Initially, her idea was to showcase her Cosmos in the Alma Mater Observatory, but upon arriving there, she learns that it is currently under renovation. Thus, the exhibition finds its home in the central foyer of Sofia University, and the artist decides to donate the proceeds from the sale of her photographs for the observatory’s restoration. The observatory is a work of art itself.

Prof. Anastas Gerdzhikov, Rector of Sofia University “St. Kliment Ohridski”: The connection between the photographs and what we could see in the Cosmos is evident. Not only do these captivating images hold significant aesthetic value that we wholeheartedly embrace, but they also serve a charitable purpose. The funds from the sale of these works of art will go towards the maintenance and restoration of our astronomical observatory, which is the oldest building constructed for the university and the first scientific infrastructure.”
The first buildings of the observatory were constructed in 1897, and its activities have continued uninterrupted ever since.
Assoc. Prof. Dr. Evgeni Ovcharov, Head of the Astronomy Department at Sofia University “St. Kliment Ohridski”: “The renovation has indeed been highly anticipated, for about 5-6 years. It is crucial that the buildings of the observatory are restored and repaired, regaining the appearance they are meant to have, and have had in the past.”
Assoc. Prof. Ovcharov is impressed by the images in Nuri Dimitrova’s photographs and finds similarities with what scientists observe through telescopes at the observatory.
Assoc. Prof. Dr. Evgeni Ovcharov, Head of the Astronomy Department at Sofia University “St. Kliment Ohridski”: “When we look through a telescope or a microscope, we see the micro or macro world, which, in a certain sense, resemble each other. Indeed, these photographs of precious stones taken through a
microscope resemble astronomical objects and phenomena that we observe through telescopes.”
While astrophysicists search for exoplanets resembling our own, Nuri Dimitrova discovers her own Earth in polished, transparent diamonds from Angola.

Nuri Dimitrova - designer and gemologist: “I want to take you on a journey into the ‘Forbidden Zone.’ The picture you see is the planet Earth through my eyes.
Diamonds have been used to create it.” Nuri Dimitrova continues to search under her microscope for Planets, Stars, and Galaxies because she has realized that true beauty often lies beyond the apparent glamour, and within the heart of a precious gem, where an entire Cosmos can be discovered.

As a true artist, she believes that we should live a life without limits, never stop dreaming, and always seek new worlds.

Nuri Dimitrova - designer and gemologist: “The message is to peek beyond the shiny facade of a diamond and be able to reach the Cosmos!”